Domestos Power 5 Lime Kostka toaletowa 55 g

5,29 zł / szt
96,18 zł / Kg

Kategorie


Kuchnia i łazienka, Ogólne środki czyszczące, Środki dezynfekujące i czyszczące do toalet
 

Składniki


>30% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, węglowodory aromatyczne, fosforany, Limonene, Linalool, Citral
 

Nazwa produktu uregulowana prawnie


Kostka Toaletowa
 

Logotypy stron trzecich


Cleanright.eu
 

Opis produktu


Superdoładowanie każdego spłukania toalety z Domestosem Power 5. 1. Połysk 2. Długotrwały zapach 3. Ochrona przed kamieniem 4. Czyszcząca piana 5. Higiena
 

Przygotowanie i stosowanie


Sposób użycia: - Rozwiń zawieszkę i przerwij plastikową blokadę. - Zawieś kostkę na obrzeżu muszli toaletowej, upewniając się, że jest w zasięgu wody. - Po zużyciu produktu wyrzuć pozostałości do kosza. - Po użyciu umyj ręce.
 

Wymiar liczbowy


Wymiar liczbowy: 55

 

Jednostka (specyficzna)


Jednostka (specyficzna): Gramów

 

Rozmiar opakowania


55
 

Jednostka (tekst opisowy)


g
 

Średnia miara


Średnia miara (e)
 

Adres producenta


Unilever Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
 

Adres zwrotny


Unilever Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa 801 610 610 www.unilever.com
 

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa


Domestos Power 5 Lime Kostka Toaletowa Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc zgodnie z wymogami władz lokalnych. Zawiera: SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, SODIUM LAURYL SULFATE.